.  Dnes je středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka.
 
 Projekt "Právo a EU" vzniká ve volném čase realizátorů - kterými se můžete stát i vy...
 
 JURISTIC o EU
 • Články
 • Navíc
 • Zajímavosti, ankety
 •  Dokumenty
 • Harmonizační předpisy
 • Mezinárodní smlouvy
 • Normy ES
 • "Case law"
 •  Odkazy o EU
 • Oficiální zdroje
 • Neoficiální zdroje
 •  EU aktivně
     
   ANKETA
  Jaký je podle vás Evropský soudní dvůr?
  Jeho rozhodování mě nezajímá (nepřikládám mu větší důležitost)
  272
  Ideální prostředek "dolaďování" práva ES
  207
  Silný... Státy podepsaly a "díky" ESD se postupně dozvídají co.
  129
  Normální nejvyšší soudní instance...
  65
  Jeho rozhodování mě nezajímá (ano, je důležité; ano, znamená to konec mé právnické kariéry; ano, půjdu dělat něco jiného...)
  59
  Celkem hlasovalo 4033 lidí.
  member of
  J U R I S T I C

  pravnicky prostor
  PŘÍSPĚVKY
  Reforma III. pilíře EU
     III. pilíř EU, který byl od počátku koncipován jako ochrana vztahující se k vznikajícím komunitárním právům, bývá častým předmětem diskusí i komunitarizačních snah. Výjimkou není ani nová Reformní smlouva, která do oblasti tzv. prostoru svobody, bezpečnosti a práva vnáší další významné změny.
  19. 11. 2007   zařadil(a) František Čakrt


  Veřejná podpora
     Veřejná podpora není v evropském právu přímo definována. Čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen Smlouva) vymezuje znaky veřejné podpory a dále uvádí druhy veřejných podpor, které jsou se společným trhem slučitelné a veřejné podpory, které mohou být považovány za slučitelné s vnitřním trhem.
  15. 5. 2006   zařadil(a) Petr Bezouška


  Jak si žijí penzisté v Evropské unii?
     Autorem článku je Bc. Petr Gola, který je také autorem publikace "Evropská unie - v otázkách a odpovědích".
  4. 6. 2003   zařadil(a) František Čakrt


  Základní práva - Co přinesl Evropský soudní dvůr?
     Evropská Unie sice představuje nový fenomén, v některých oblastech se však již dokázala stát garantem určitých společných standardů - jako například u ochrany základních práv. V této práci se zaměříme na Evropský soudní dvůr (dále jen "ESD"), který jako bezpochyby významná hybná síla celého Evropského společenství sehrál zásadní roli i v případě zavedení ochrany základních práv do komunitárního práva.
  5. 3. 2003   zařadil(a) František Čakrt


  Třikrát Rada
     Komu nedělá problém bez zamyšlení odlišit Evropskou radu, Radu EU (Evropské unie) a Radu Evropy?
  18. 1. 2003   zařadil(a) František Čakrt


  Úvaha nad regiony v Evropě (II.)
     -pokračování
  31. 10. 2002   zařadil(a) František Čakrt


  Úvaha nad regiony v Evropě (I.)
      Důležitý vývoj k této práci začal již prolínáním smluvního rámce Rady Evropy s právním řádem Evropských společenství (ES). Většina států Evropy jsou signatáři Evropské charty místní samosprávy z r. 1985 1). Ty samé signatářské státy Charty, které jsou členskými státy ES, jsou navíc důraznými zastánci regionalizace EU 2) s cílem přiblížit výkonnou moc co nejblíže občanům. V tomto případě jde o realizaci principu subsidiarity prostřednictvím decentralizace.
  29. 10. 2002   zařadil(a) František Čakrt


  Diskuse o Ústavě EU (+ anketa)
     Hlavním důvodem publikace tohoto příspěvku právě teď je bezpochyby zasedání Konventu EU i očekávání možné Ústavy. Možná není úplně bezpředmětné ohlédnout se zpět k různým iniciativám, které se také otázkou zabývaly a které po sobě i něco zanechaly.
  25. 10. 2002   zařadil(a) František Čakrt


  Euro sem, euro tam
      V současné době čelí instituce EU 235 milionovému účtu za překladatele a tlumočníky, aby byly schopné se vypořádat s plánovaným rozšířením.
  - Při zvýšení počtu oficiálních jazyků z 11 na 20 bude zapotřebí přijetí asi 1800 nových zaměstnanců.
  6. 9. 2002   zařadil(a) František Čakrt


  Definovatelnost ES/EU
     Jednou z povinných učebnic pro předmět mezinárodního práva (MP) je práce Ignaze Seidl-Hohenvelderna (I.S.-H.) a záleží pouze na nás jakým způsobem knihu využijeme. Já ji využil mimo jiné jako inspiraci pro tuto poznámku, která se pokusí naznačit vztah mezinárodního práva a práva ES z pohledu MP.
  7. 6. 2002   zařadil(a) František Čakrt


  Narodní licence na online služby KnowEurope nabízí aktuální informace o Evropske unii (alespoň do konce roku 2002)
     Tato licence je financována z rozpočtu grantoveho programu Veřejné informačni služby knihoven, které ziskaly možnost bezplatneho přístupu do této služby vybrané typy institucí (např. veřejné knihovny, vysoké školy, apod.).
  11. 2. 2002   zařadil(a) Ján Matejka


  Elektronický podpis v právu ES
     Evropské společenství se vydalo cestou velmi obsáhlé a vše objímající úpravy. Již několikráte zmíněná Směrnice ES č. 1999/93/EC o zásadách Společenství pro elektronické podpisy stanovila pouze určité nezbytné minimum s tím, že budou následovat další kroky upravující v rámci stávajícího právního rámce např. otázku odpovědnosti za škodu, obchodování na dálku, cel a daní, dálkového zaměstnání apod. Tento článek se ve stručnosti snaží nastínit některé hlavní principy této úpravy
  28. 3. 2001   zařadil(a) Ján Matejka


  Does a single European Currency undermine the concept of the nation state?
     The main objective of this essay is to answer a question whether a single European Currency undermines the concept of the nation state or -using analogous wording- whether the existence of single European Currency within nation state constitutes a substantial loss of state's sovereignty.
  4. 10. 2000   zařadil(a) Ján Matejka


  Mezivládní konference - první konkrétní návrhy na změnu rozhodování.
      Za francouzského předsednictví má být v prosinci na summitu Evropské rady v Nice ukončena mezivládní konference členských zemí Evropské unie týkající se institucionální reformy . Jaké jsou návrhy na změnu rozhodování přináší tato obsáhlejší materie.
  27. 8. 2000   zařadil(a) Štěpán Pecháček


  Malé zamyšlení nad prodejem nemovitostí cizozemcům
     V souvislosti s přípravou České republiky na vstup do Evropské unie se začíná stále častěji objevovat otázka prodeje nemovitostí a zemědělské půdy cizozemcům, tedy fyzickým (právnickým) osobám, které nemají trvalý pobyt (sídlo) na území České republiky. Zde naleznete krátké zamyšlení nad platnou právní úpravou de lege lata a jedno, ještě kratší, de lege ferenda…
  10. 8. 2000   zařadil(a) Ján Matejka


  K rovným příležitostem pro muže a ženy v právu EU
      Zásada rovnosti má v zemích EU již letitou tradici a představuje klíčový princip práva EU. Tento článek se snaží nastinit stávající evropskou právní úpravu a její možný dopad na právo ČR
  10. 8. 2000   zařadil(a) Ján Matejka


  Mírový projekt Jiříka z Poděbrad - stručná komparace s vybranými současnými mezinárodními organizacemi
     Článek se zabýva komparací tohoto návrhu s organizačním uspořádáním soudobých mezinárodních organizací jako např. EU, OSN, apod.
  10. 8. 2000   zařadil(a) Renáta Matejková


  K některým nejasnostem pojmů Evropská unie a Evropská společenství
     Rád bych se zde pokusil dokázat, že používání pojmu právo evropské unie zdaleka není takovým právním prohřeškem jak se některé učební pomůcky snaží tvrdit.
  28. 4. 2000   zařadil(a) Ján Matejka


  Mírovýprojekt Jiříka z Poděbrad - snaha o vytvoření prvni mezinárodní organizace?
     Touto úvahou bych ráda vyjádřila politování nad tím, že tato téměř dokonalá koncepce, vycházející z kultu míru, byla po celá staletí zapomenuta. Až ve dvacátém století se v Paktu o Společnosti národů (z roku 1919) a v Chartě OSN (z roku 1945) uplatňují obdobné zásady.
  28. 4. 2000   zařadil(a) Renáta Matejková


  Některé základní pojmy evropského práva
      Vzhledem k tomu, že přizpůsobování práva je déletrvající jednosměrný proces, používá se někdy místo běžných termínů harmonizace (sbližování) spíše přesnějšího aproximace, tedy přibližování. Podobné problémy se ostatně objevují v celé řadě dalších termínů. Tento článek se snaží tyto nepřesnosti vyjasnit.
  28. 4. 2000   zařadil(a) Ján Matejka


  [ JURISTIC: | ODKAZY | KNIHOVNA | KALENDÁŘ | JOBS | BAZAR | DISKUSE | HLEDAT ]
  PROJEKTY:   Mezinárodní právo |  Právo a EU |  Ústavní právo |  Občanské právo |  Obchodní právo |  Trestní právo |  Pracovní právo

  Copyright JURISTIC 2000-2002,  odpovědná osoba eu@juristic.cz2000 - 2001 Ján Matejka,  2002 František Čakrt  Design a partneři