.  Dnes je středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka.
 
 Projekt "Právo a EU" vzniká ve volném čase realizátorů - kterými se můžete stát i vy...
 
 JURISTIC o EU
 • Články
 • Navíc
 • Zajímavosti, ankety
 •  Dokumenty
 • Harmonizační předpisy
 • Mezinárodní smlouvy
 • Normy ES
 • "Case law"
 •  Odkazy o EU
 • Oficiální zdroje
 • Neoficiální zdroje
 •  EU aktivně
     
   ANKETA
  Jaký je podle vás Evropský soudní dvůr?
  Jeho rozhodování mě nezajímá (nepřikládám mu větší důležitost)
  272
  Ideální prostředek "dolaďování" práva ES
  207
  Silný... Státy podepsaly a "díky" ESD se postupně dozvídají co.
  129
  Normální nejvyšší soudní instance...
  65
  Jeho rozhodování mě nezajímá (ano, je důležité; ano, znamená to konec mé právnické kariéry; ano, půjdu dělat něco jiného...)
  59
  Celkem hlasovalo 4033 lidí.
  member of
  J U R I S T I C

  pravnicky prostor
  Publikováno: 31. 10. 2002
  Počet zobrazení 9775. (Sessions 9180)
  Úvaha nad regiony v Evropě (II.)

       

  -pokračování


  Cílem regionů je popravdě i něco trochu jiného něž samotná teoretická funkčnost.
  „… když se základní principy regionalismu dostanou do vážného konfliktu se základními principy nacionalismu, regionalismus může být považován za separatistický subnationalismus“, říká o regionalismu encyklopedie nacionalismu 9).
  „V moderních regionálních hnutích jsou v popředí aspekty ekonomické a sociální. Obzvláště silná bývají tato hnutí v oblastech hospodářsky postižených, ať už jde o historicky dané ekonomické zaostávání nebo ekonomický vývoj (rušení některých průmyslových oborů a z toho plynoucí nezaměstnanost apod.)“ 10).

  Při volném trhu, stejně jako při meziregionálním přerozdělovacím mechanismu EU, není možné neprocházet určitým hospodářským cyklem. A především z jeho propadů vznikají zmíněné problémy.

  Je snad otázka ekonomického (životního) blahobytu nadřazená kulturním a tomu podobným problémům? Jistě, není to pravidlem, ale je již skoro zažitým trendem v případě skličujícího ekonomického stavu začít bojovat za svojí nezávislost. Dalo by se stejně i generalizovat. Tím méně může člověk nacionalistickými či separatistickými boji ztratit, tím snadnější je pro něj sáhnout po zbrani.

  Není tomu dávno kdy prezident SRN Roman Herzog vyřkl v podobném duchu i o podobném problému větu apelující na budoucí politiku vyspělých evropských států, které by se měly snažit stabilizovat Východ, aby pak ne-stabilizovaný Východ nedestabilizoval Evropu.

  Možná právě tehdy se začaly prohlubovat regionální stabilizační projekty uvnitř, ale i vně EU 11). Dnešní konsolidace některých rozdílů v Evropě a v jejím okolí má založit do budoucna klid na tomto kontinentě.

  Regionální politika centra se má zajímat o co nejlepší úpravu podmínek pro samostatnou práci jednotlivých regionů. Jaká je úprava a jaké jsou postupy v EU? To jestli jde ve svých krocích občas moc daleko je otázka nadmíru důležitá. Teoreticky je problém zakotven v primárním právu Evropských Společenství a snem mnoha Evropanů je především faktické odbyrokratizování stávající EU a neregulace věcí místního charakteru z centra.

  První podkapitola se otřela o pojem regionu, decentralizaci i viditelnou nerovnost v regionálním pořádku států. Teď se zamysleme nad stejně tak důležitou problematikou, vztahující se k fungování regionálních úrovní, a tou je jejich zastoupení.

  Jestliže bylo snem některých evropských politiků vytvoření „Senátu regionů“ 12), pak Výbor regionů (dále jen "COR") 13) jejich sny nejspíš neuspokojil. Ten se svou především poradní funkcí (slovo pravomoc by asi vyvolalo spíše úsměv v tváři něž potěšení v očích regionálních politiků) zastává jedno z méně důležitých míst mezi EU institucemi. Na druhou stranu je pravda, že jeho možnosti se pomalu (optimista by jistě doplnil slovo – vytrvale ) prohlubují.

  Jean-François Drevet zdůraznil ve své studii 12) přílišnou různorodost velikostí regionů, povahy kompetencí a každopádně velké množství územních jednotek, jako argumenty proti možnosti vystupování samospráv na úrovni EU bez spolupráce s vlastními státy.

  Není snad ani možné oponovat, odvolat se na rok Drevetovi práce, tj. rok 1997, a konstatovat, že je mnoho nového, co se za těch pět let stalo. Vývoj v této věci má prostě své tempo. Reprezentanti v COR samozřejmě spolupracují s vlastními státy. Někdy dokonce jednat v určitých otázkách bez nich není možné.

  A nejenom to, princip subsidiarity se dost možná postaví za regiony (COR) v tom smyslu, jako se potřeba zlepšování a hlavně zkvalitňování integrace postavila svého času na stranu Parlamentu ES (např. možnost stížnosti Parlamentu ES k Evropskému soudnímu dvoru pro zdržování procesu integrace z důvodu zbytečných průtahů, popř. posilování role EP jako snaha o odstraňování tzv. demokratického deficitu ES).
  EU Parlament od té doby stále posiluje svoji pozici, přestože začínal s obdobným statusem jako má COR dnes.

  Výboru Regionů mohou k podobnému postupu dopomoci jeho doporučení, studie či názory a co především, jejich přesvědčivost. Právě tou mohou získat svou sílu a důležitost. Dalo by se také říci, že nyní, když regiony mají svůj orgán, je řada na jejích reprezentantech ukázat, co v nich je, a prosadit se.

  EU není natolik rigidní systém, jako tomu je například u několik století se vyvíjejících státních systémů, ale začíná být spíše nebezpečně neprůhledná 14). Potřeba regionalizace spojená s nasloucháním regionálních zájmů muže vést v budoucnosti k účelné transformaci COR a jeho institucionálnímu převedení na místo například druhé komory parlamentu - „Senát regionů“.

  S problematikou regionalismu je propojeno mnoho dalších otázek.
  Politika sociálního blahobytu není zrovna výsledkem neviditelné ruky trhu. Při pohledu na EU a ve světle dnešního polického programu, je v kurzu sociální politika. To je i základ stávajícího postoje EU k centrálně plánované konsolidaci regionů poměrně silnou regionální politikou. 15)

  Konsolidace regionů, popřípadě jejich solidarita (nutno poznamenat, že není vždy dobrovolná), je z pohledu více ekonomicky pravicového vnímána často jako nadbytečná. Z více levicového úhlu pak jako nutnost, které ještě není plně učiněno za dost.
  Každopádně solidarita je pojem, který při hodnocení stávající regionální politiky není prázdným slovem. Povede-li se správně ošetřit cesty přelívajících se peněz, znamenalo by to úspěch dnešního politického rozhodování.

  Zprůhlednění toků peněz je také jeden z problémů, který Komise vytýká s relativní pravidelností i naší republice. Především v našem zájmu je výtky hodnotících zpráv vyslechnout a napravit, pokud chceme užívat plodů „evropského centrálního přerozdělování“. Ty totiž častokráte odvisí od kontrolní a přerozdělovací připravenosti, která bývá předpokladem přidělení většiny dotací.

  Právo na sebeurčení.
  Právo na sebeurčení by se svým způsobem dalo vysledovat již z principu subsidiarity ES. Z jiných principů ES se dají také vysledovat jeho meze (např. princip loajality státu k ES nebo neupravení možnosti státu odstoupit od smluv ES).
  Kolektivní právo na sebeurčení, následně jako základ práv politických, je naplňováno již možností participace na moci a základem takové vyhovující participace je kvalitní legislativní ošetření.

  V tomto případě je žádoucí dopracovat systém demokratické dělby moci na úrovni EU, včetně odpovídajícího zapojení regionů, než vytvářet nový.(16)

  Poznámky k textu

  9) „...When the programs and priorities of regionalism seriously conflict with those of nationalsim, regionalism may be concidered separatist subnationalism.“ ENCYCLOPEDIA OF NATIONALISM, Vol. 2, str. 438 (Regionalism), Academic Press, 2001
  10) Žaloudek K., „Encyklopedie politiky“ - regionalismus, LIBRI, Praha 1996
  11) Např. INTERREG („interregional co-operation“-financováné strukturálním fondem); TACIS (zaměřený na pomoc partnerským státům východ. Evropy a centrální Asie)nebo podpora lidem v hraničních oblastech…atd.
  12) DREVET J. –F., ve své práci „Regionální struktury v Evropě-perspektiva 21. století?“ in Právník 5 136/97
  13) COR-Committee of Regions
  14) I když by se mohlo zdát, že mnoho částí aparátu EU má zájem na jeho současném zakonzervování („zrigidnění“) formou zneprůhlednění již dnes velice těžko pochopitelného byrokratického systému. Podobně se vyjádřil i GUY VERHOFSTADT při vystoupení na 7-evropském fóru Wachau v Göttweigu. // taktéž pro příjemné pobavení a srovnání neprůhledné vrcholné byrokratizace může posloužit seriál britské televize, dávaný svého času na ČT2 – „Ano, pane Ministře“
  15) Pro léta 2000-06 je např. pro INTERREG dosažitelných 4.875 bilionů Euro ze strukturálních fondů, pro TACIS 3.138 bilionů…a to je výčet programů mnohem rozsáhlejší, stejně jako peníze vyhraněné pro ně.
  16) Nemůžeme nic přehánět a upírat se k novým řěšením, jakkoliv se hledání zlepšení ve stávajícím systému může zdát obtížné - zablokované. Širší pravomoc COR se zdá některým politikům přehnaná a nežádoucí pro postavení států, regionálním zástupcům nedostatečná pro dobré fungování regionů a obyčejným lidem tak vzdálená, že si na ní asi jen těžko doma po práci budou dělat vlastní názor…

  PRAMENY:

  ADAMCOVÁ Lenka, „Rozvojový svět v 90. letech z pohledu procesů globalizace a  regionalizace“, oživení mezinárodní ekonomické integrace, VŠE Praha, 1999
  CIHELKOVÁ Eva, NEUMANN Pavel, „Globalizace, regionalizmus a centra světové ekonomiky“, VŠE Praha, 2000
  DREVET J.-F., „Regionální struktury v Evropě-perspektiva 21. století?“ in Právník 5 136/97
  FOSTER L. John, „Evolution of federalism in the United States“, Illinois University, 2000
  HUBER Erwin, „Regiony v EU: jejich role, cíle a úkoly“ in sborník „Naše budoucnost je Evropa“, ISE 1997
  JORDAN L.Terry, „The U.S. Constitution and fascinating facts about it“, Oak Hill Pulishing company, 1999
  KLOKOČKA Vladimír, WAGNEROVÁ Eliška, „Ústavy států Evropské Unie“, Linde Praha, 1996
  KOTYK Václav, „Rusko? Vztahy regionů a centra“, Praha, 1998
  KOLEKTIV AUTORŮ (Svoboda, Grospič, Vedral, Plíšek), „Územní samospráva a státní správa“, Eurounion, s.r.o., Praha 2000
  KOLEKTIV AUTORŮ (Tichý, Arnold, Svoboda, Zemánek, Král), „Evropské právo“ C.H.Beck v Praze 1999
  MATOUŠKOVÁ Zdena, „Regionální a municipální ekonomika“, VŠE Praha, 2000
  McCORMIC John, „Understanding the European Union“, Palgrave N.Y., 1999
  PRCHAL Miroslav, „Kdo hýbe světovou ekonomikou“,Globe Praha, 1995
  SCHAMBECK Herbert, „Demokracie a federalismus v Evropě zítřka“ - záznam z přednášky na Univerzitě Karlově, 1993

  COMMISSION EUROPEENNE, Glossaire – Institutions, politiques et élargissement de l’Union européenne ; Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes
  ENCYCLOPEDIA OF NATIONALISM, Vol. 2, str. 438 (Regionalism), Academic Press, 2001
  LE PETIT LAROUSSE-Dictionnaire encyclopédique, Larousse 1993
  Miller D., „Encyklopedie politického myšlení“- str.406, Jota, Brno 1995
  TEAM OF AUTHORS, The Europe of Regions and Cities, Comittee of Regions 2000, Brussels
  The Proposal of the Future EU Constitution, Gliwice (Poland), 17-22.1.2001
  www.uni-wuerzburg.de/law - souborná databáze hlavních i zástupných ústavních úprav
  Žaloudek K., „Encyklopedie politiky“ - regionalismus, LIBRI, Praha 1996

       

  zařadil(a): František Čakrt
  Ohodnoťte článek:
  Zatím hlasovalo: 255 čtenářů, průměrná známka je: 2.84
  Oznámkujte jako ve škole:
  Případné související články:
  Prostor pro váš názor
    
    jméno:      e-mail:

  » Názor ze dne 3.6. 20:08  Autor příspěvku:  DGaUnEqFFU
        The forum is a brighter place thnaks to your posts. Thanks!
  » Názor ze dne 9.1. 1:04  Autor příspěvku:  important6226@eu.juristic.cz
        important6226@eu.juristic.cz
  » Názor ze dne 9.1. 1:04  Autor příspěvku:  t5589@eu.juristic.cz
        ollar Content-Transfer-Encoding: 7bit Content-Type: text/html Subject: than traditional smoking due to the use of convective bcc: jane219us@questfindissm.com as the 11th century and evidence of its use in oman times. t is certain that it evolved as a way of preserving pork, a meat which was in good supply ca0be021319a2e32ca0bda43295dc02a .
  » Názor ze dne 6.11. 16:31  Autor příspěvku:  Bob
        Právo na sebeurčení z pohledu mezinárodního práva veřejného přeci není přiznáváno menšinám či regionům, i když v nich menšina žije či ne. Myslím si, že pokud by se začalo uplatňovat právo na sebeurčení u regionů EU, došlo by k atomizaci celé EU na menší celky, kdy Unie usiluje o pevný svazek států (kritické slovo -supranacionalitu), ale vydala by se opačnou cestou. Princip subsidiarity, například v rozhodnutí sporu, sice přiznává státům právo určit výsledek vnitřního sporu odvíjející se od závazků ze smluv, ale pořád zde jsou organy EU, aby si udržely kontrolu a směrovaly vývoj EU. Prostě mi právo na sebeurčení připadá poněkud silné v prostředí Evropské unie, procesu integrace. Integrace x Atomizace


  zobrazit všechny reakce

  [ JURISTIC: | ODKAZY | KNIHOVNA | KALENDÁŘ | JOBS | BAZAR | DISKUSE | HLEDAT ]
  PROJEKTY:   Mezinárodní právo |  Právo a EU |  Ústavní právo |  Občanské právo |  Obchodní právo |  Trestní právo |  Pracovní právo

  Copyright JURISTIC 2000-2002,  odpovědná osoba eu@juristic.cz2000 - 2001 Ján Matejka,  2002 František Čakrt  Design a partneři